Ungdomsringens politiske ståsted

Politikkerne er vedtaget på Ungdomsringens kongres 28. november 2009 og revideret den 25. november 2017 (afsnittet om ungeinvolvering)

Ungdomsringen tager spørgsmål om børn og unges vilkår op til offentlig debat. Ungdomsringen arbejder kontinuerligt på at sikre kvalitet og helhedstænkning i forhold til opgaveløsningen på børne- og ungeområdet. Ungdomsringen sikrer respekt for professionelle og frivillige, der arbejder for og med børn og unge, i anerkendelse af børn og unges fællesskaber og muligheder for udvikling.

Ungdomsringen er en uafhængig, politisk forening, som samarbejder med aktuelle aktører, der forholder sig til børns og unges fritidsliv. Ungdomsringen er ikke partipolitisk, ikke tilknyttet nogen offentlig instans og arbejder ud fra nonprofit principper.

Ungdomsringen har en lang række samarbejdspartnere blandt foreninger, kommuner, ministerier, styrelser, uddannelsesinstitutioner, skoler og andre offentlige instanser. Ungdomsringen indgår i relevante samarbejdsrelationer med private aktører, der henvender sig til børn og unge.

 

Ungeinvolvering

Ungdomsringen mener, at ungeinvolvering har en selvstændig værdi i dannelsesprocessen og tror på, at børn og unge er i stand til at tage medansvar for

deres eget liv, og samfundet som helhed. Derfor mener vi, at der ligger en forpligtigelse til at engagere og inddrage dem på alle niveauer i beslutninger, der har indflydelse på

deres liv og dagligdag.

 

Dannelsen af demokratiske engagerede samfundsborgere kræver tid, overskud og mod fra alle der arbejder med, for og omkring børn og unge. Hvis børn og unge skal tage

ansvar, skal man vise tillid og give plads samt understøtte deres udvikling. Mesterlæring og "ung til ung” som metode inddrager børn og unges resurser i læringsprocesser.

 

Når børn og unge får lov at tage ansvar, og får medbestemmelse, udvikles deres kompetencer og de bliver mere handlekraftige og selvstændige. Forståelsen for den

demokratiske samtale, og respekten for værdien af det enkelte menneske er en forudsætning for ungeinvolvering.

 

Kompetenceudvikling

Ungdomsringen vil udvikle kompetencer på børne- og ungeområdet. Ungdomsringens indfaldsvinkel til kompetenceudvikling er holdningsorienteret, handlingsorienteret og værdibaseret. Kompetenceudvikling gennem Ungdomsringen handler om, at voksne på børne- og ungeområdet skal kunne involvere og udfordre børn og unge og tage ansvar for voksenrollen.

Ungdomsringen vil arbejde med frivillige og professionelles forståelse af sig selv som relationsansvarlige og betydningsfulde personer i børn og unges liv samt en forståelse af tilbud som mulighed for betydningsfulde fællesskaber.

Ungdomsringen vil rette tilbud om kompetenceudvikling til alle, der professionelt eller frivilligt beskæftiger sig med børn og unge. Det være sig konsulenter, uddannelsesinstitutioner, ledere, mellemledere, politiske beslutningstagere og naturligvis alle, der har med børn og unge at gøre i hverdagen. Ungdomsringen anerkender de faglige og menneskelige udviklingsfelter for personer, der arbejder for og med børn og unge og værdsætter forskellige kompetencer på området.

Sociale aspekter

Ungdomsringen mener, at tilbud til børn og unge skal rumme sociale aspekter, der medvirker til børn og unges udvikling som selvstændige og handlekraftige personer, der kan indgå i betydningsfulde fællesskaber. Børne‐ og ungeområdet skal have en kvalitet, der danner børn og unge socialt. Derfor sætter Ungdomsringen en dagsorden, der handler om:

  •  Betydningsfulde relationer mellem børn og unge samt mellem børn/unge og voksne.

  • Betydningsfulde fællesskaber for børn og unge med plads til den enkelte.

  • Balance mellem trygge, faste rammer i en hverdag med et omfang af forpligtelser på den ene side – og på den anden side oplevelser, der skaber udfordringer, muliggør eksperimenter og giver frihed og stærke indtryk for den enkelte og fællesskabet.

  • Indflydelse for børn og unge gennem demokratisk dialog og strukturer med fokus på forskelligheder, rettigheder og forpligtelser.

 

Kulturelle aspekter

Ungdomsringen mener, at kulturelle aspekter i tilbud til børn og unge medvirker til identitetsdannelse for både den enkelte og for større grupper. Børne‐ og ungeområdet skal tilbyde rammer, som sikrer mulighed for, at børn og unge udtrykker sig gennem kulturelle aktiviteter. Det være sig idræt i bred forstand, kreative og kunstneriske aktiviteter, performance, mediebrug, leg og spil.

Ungdomsringen mener, at kulturelle aktiviteter skaber interessefællesskaber med mødesteder på tværs af køn, aldersgrupper, kulturelle og sociale tilhørsforhold og andre skel.

Ungdomsringen forstår kulturelle aktiviteter i sammenhæng med personlig og fælles læring og dannelse gennem:

  • Samarbejde og relationer med andre børn, unge og voksne.

  • Oplevelser, fordybelse, spontanitet og udvikling.

  • Mesterlæreprincippet, hvor dygtige og erfarne i en disciplin bliver rollemodeller for andre, og hvor der værnes om muligheden for at udvikle sig gennem udforskning og erfaring.

 

Læringsaspekter

Ungdomsringen mener, at børne‐ og ungeområdet skal have et alment fokus på børn og unges læring. Ungdomsringens læringsbegreb handler om livsduelighed og dannelse. Det er et bredt læringsbegreb, som rummer formelle såvel som uformelle læringsaspekter. Læringsbegrebet favner læring i forhold til sociale kompetencer, dygtiggørelse inden for kulturelle udtryksformer samt børn og unges aktive deltagelse i demokratiet og i eget liv med skole, fritid, familie og venner.

Børne‐ og ungeområdet skal stille krav til børn og unge om, at den enkelte tager ansvar og deltager i fællesskaber. Det betyder, at området skal kendetegnes ved troværdige voksne, som er betydningsfulde og nærværende, og som påtager sig at oplyse, træffe beslutninger, coache og lede, og samtidig formår at give plads til og overlade ansvar til børn og unge.

Ungdomsringen mener, at børne‐ og ungeområdet er ansvarlig for børn og unges læring på tre hovedområder:

  1. Demokratiske færdigheder – børn og unges rummelighed og respekt overfor sig selv og andre samt deres evne til at give respons og tage aktivt del i demokratiet på alle niveauer.

  2. Evnen til at skabe mening og sammenhæng i eget liv – at børn og unge oplever sammenhæng mellem skole, uddannelse, fritidsliv, sociale netværk og den enkeltes egne kompetencer og interesser.

  3. Forståelse for og lyst til at lære og udvikle sig.