Ungdomsringens aftale med KODA

VILKÅR FOR AFTALEN MELLEM KODA OG UNGDOMSRINGEN

Koda giver herved tilladelse til, at den beskyttede musik, som Koda og Gramex repræsenterer spilles offentligt ved musikforhold som anført nedenfor.

Tilladelsen respekterer fuldt ud Højesterets doms præmisser (UfR.1999.2011H), og nærværende aftale regulerer alene de områder, der falder udenfor Højesterets doms præmisser.  

1: TILLADELSENS OMFANG

Musik ved

 • Arrangementer i Ungdomsringens regi, både nationalt og regionalt, herunder

Fester, diskoteker, koncerter mv. afholdt af fritids- og ungdomsklubberne.

 • Musikfestivaler.
 • Koncerter med egne bands samt hyrede bands.
 • Sportsarrangementer, herunder dans, fitness og aerobic mv.
 • ”Åbent hus” arrangementer.
 • Fødselsdage og jubilæumsarrangementer.
 • Baggrundsmusik ved klubaftener, som er åbne for andre end klubbens egne med-lemmer.
 • Filmforevisninger ved klubaftener, som er åbne for andre end klubbens egne med-lemmer.
 • Teater/dilletant-forestillinger med musik iscenesat med ”hjemmelavet” manus.
 • Kopieringsvederlag.
 • Baggrundsmusik på fritids- og ungdomsklubbernes hjemmesider og Facebook-sider.

 

2: TILLADELSENS BEGRÆNSNINGER

Tilladelsen omfatter ikke andre former for musikanvendelse end, hvad der er oplyst under pkt. – men ikke begrænset til

 • Arrangementer arrangeret af eller i samarbejde med tredjemand, foreninger mv., som ikke er omfattet af nærværende aftale.
 • Musikdramatiske værker (operaer, operetter, musicals, balletter o.lign.).

3: KOPIERING

For kopiering af musik til brug for offentlig afspilning gælder følgende vilkår:

Tilladelsen giver ret til at foretage kopiering af egne lovligt erhvervede musikværker. Såfremt et website stiller musik til rådighed med rettighedshavernes tilladelse, og såfremt lovligheden af denne aktivitet er uomtvistelig, giver tilladelsen også indehaveren ret til at kopiere lovligt downloadet materiale til et andet medie.

Tilladelsen omfatter kun de ovenfor skitserede handlinger. Indehaveren har derfor ikke uden særskilt tilladelse fra rettighedshaverne ret til:

 • Distribution, salg eller udlån af de fremstillede kopier
 • Tilrådighedsstillelse, overførsel eller transmission af de fremstillede kopier via radio, internet, internetradio o.l.

Retten til at fremstille kopier forudsætter, at der foreligger en tilladelse til at spille musik offentligt, og ophører såfremt tilladelsen uanset årsag ophører eller opsiges, betalingen udebliver, eller indehaveren i øvrigt misligholder vilkårene. Indehaveren har herefter pligt til at destruere de kopier, der er fremstillet i henhold til tilladelsen.

I øvrigt gælder de generelle vilkår tillige for kopieringstilladelsen.

4: ØVRIGE VILKÅR

Koda friholder Ungdomsringen og ungdomsklubber/skoler, som er medlem af Ungdomsringen for ethvert krav, der måtte opstå fra tredjemand for offentlig fremførelse af musik, såfremt anvendelsen omfattes af nærværende tilladelse, og musikværkerne indgår i Kodas repertoire

Fordelingen mellem de enkelte rettighedshavere er privatfortrolige oplysninger mellem Koda/Gramex og den enkelte rettighedshaver.

Koda kan på vedkommende rettighedshavers vegne nedlægge forbud mod anvendelse af enkelte konkrete musikværker. Sådanne forbud skal for at have gyldighed være meddelt skriftligt mindst 14 dage inden forbuddets ikrafttrædelse.

Udebliver betalingen eller misligholdes denne aftale på anden måde, bortfalder tilladelsen til at bruge Kodas repertoire. Det er herefter ikke tilladt at fortsætte musikbrugen. Tilsvarende gælder for Gramex repertoire.

Ved ændringer i musikforhold af betydning for prisfastsættelsen, samt øvrige forhold af væsentlig betydning for nærværende tilladelse, skal Koda have underretning senest 8 dage før ændringen, idet retten til eventuel refusion fra Koda ellers bortfalder.

Det er aftalt at evaluere musikforholdet i løbet af 2019.