Moms

Ifølge de gældende momsregler (fra 1. juli 1994) skal klubben momsregistreres, når man har en årlig omsætning på over 20.000 kr. Momsregistrering sker ved henvendelse til den lokale told- og skatteregion (se www.skat.dk), hvor der ligeledes gives vejledning i udfærdigelse af moms-regnskab.

I forbindelse med dette regnskab opgøres udgående moms (afgift af eget salg) og indgående moms (den moms, klubben selv betaler leverandørerne). Ved opgørelsen af den indgående moms må man være opmærksom på, at man ud over den direkte moms på de varer, man køber til videresalg, kan medtage moms på yderligere en række andre anskaffelser. Ved indretning af klubbens bar vil man således - helt eller delvist - kunne fratrække moms på inventaranskaffelser, hylder, frysebokse, lamper etc. I tvivlsspørgsmål må man rette henvendelse til told- og skatteregionen.

Ved særlige arangementer, hvor et eventuelt overskud tilfalder et "almennyttigt formål", er der mulighed for at opnå moms-fritagelse. Der skal søges i det enkelte tilfælde - ansøgning sendes til told- og skatteregionen.

 

Ændring af momsloven til gavn for nogle klubber

Momsloven er ændret på en række områder. Det har betydning for en række fritids- og ungdomsklubber samt for en række kommunale ungdomsskoler.

Der er tale om, at man har ændret det, der kaldes momsregistreringsgrænsen. Det betyder at bundgrænsen for, hvornår en virksomhed skal være momsregistreret, hæves fra 20.000 kr. til 50.000 kr. Hvis klubben er momsregistreret efter de gamle regler, kan den blive afmeldt fra momsregistrering, hvis den samlede omsætning indenfor en 12 måneders periode er under 50.000 kr.

Efter den gamle lov fandtes en særlig omsætningsgrænse på 30.000 kr. årligt for momssregistrering af marketenderier. Den er i sagens natur også bortfaldet pr. 1. juli 2002.

Fra den 1. juli 2002 er velgørende eller almennyttige foreningers salg af varer og ydelser momsfri på betingelse af, at:

  • Momsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrenceforvridning.
  • Overskuddet fuldt ud bruges til velgørende eller almennyttige formål.
  • Brugen af overskuddet kan dokumenteres.
  • Forretningen ikke har erhvervsmæssigt salg af varer og ydelser.

 

Det understreges, at alle betingelser skal være opfyldt. Er du i tvivl, kontakt den lokale Told og Skat.