8. aug 2016

BootCamp i hverdagen

Tårnby Kommune og Ungdomsringen indgår aftale om udvikling af intensive læringsforløb, der tager afsæt i elevernes hverdagsliv.

De senere har der været et fokus udviklingen af såkaldte ”intensive” læringsforløb, hvor hensigten er – på kort tid – at hjælpe især elever i udskolingen med at indhente det de ”burde” have lært de første 7-8 år af deres skolegang,, således at de kan komme ind på en ungdomsuddannelse. Disse forløb har - for hovedpartens vedkommende, været organiseret som camps, hvor eleverne er blevet taget ud af deres kontekst og hvor fokus har været på fagfaglig undervisning og udviklingen af den enkelte elevs personlige kompetencer. De efterfølgende evalueringer viser at der er god effekt af disse forløb – eleverne lærer noget såvel på den korte som lange bane. 

På trods af de gode erfaringer med ”camp-modellen”, giver det mening, at stille spørgsmålet, om det er muligt at udvikle andre modeller for intensive læringsforløb, der i højere grad tager afsæt i:

 • at elevernes faglige udfordringer udspiller sig i deres hverdagsliv – og de udfordringer de skal håndtere er som oftest ikke kun fagfaglige!
 • at økonomien i kommunerne ikke levner plads til at specielt mange elever kan komme på ” camps”
 • at det ikke giver mening at eleverne har ”spildt” 8 år i Folkeskolen, før der sættes ind med intensive læringsforløb.

Med afsæt i ovenstående har vi i Ungdomsringen arbejdet med at udvikle lokale intensive læringsforløb - målrettet mod elever på mellemtrinet – der ”udspiller” sig i hverdagen, således at de ”redskaber” eleverne får med sig, ikke kun giver mening i en intensiv camp-kontekst, men reelt medvirker til at den enkelte kan håndtere livet i det miljø, der er deres hverdag!

Mere konkret er projektet er bygget omkring følgende ”grundpiller”

 • Timerne i UUV og fagligfordybelse bruges ”intentionelt” til at rykke eleverne De undervises af et team bestående af 2-3 lærere og 2-3 pædagoger, der fagligt er klædt på til opgaven, hvilket i praksis betyder de har mod på at være med til at tænke i alternative læringsforløb, besidder den nyeste viden omkring ”hvad der virker” når det gælder læring, samt at de har de fornødne kompetencer til at kunne udvikle konkrete læringsforløb.
   
 • Pædagogerne tænker i aktiviteter i klubben, der kan medvirke til at understøtte elevernes fagfaglige læring og give dem de fornødne individuelle kompetencer der gør, at de har forudsætningerne for tilegne sig den nødvendige viden.
   
 • Klubmedarbejderne gennemgår en kort ”tutor-uddannelse” og fungerer som tutor for de elever der vurderes at have behov for en tættere opfølgning i hverdagen.I tutorfunktionen er der et fokus på det fagfaglige projekt, samt de forhold ”udenfor” klasselokalet, der har betydning for elevens evne til læring.
   
 • Forældrene inddrages i projektet gennem to forældre-samlinger, der har fokus på hvordan man som forældre – uafhængigt af egne faglige kompetencer -  kan støtte sit barn i skoleprojektet.
   
 • Løbende test af udviklingen i elevernes faglige niveau, samt oplevelse af trivsel.

Vi ser frem til – i et tæt samarbejde med lærere, pædagoger og elever på hhv. Korsvejens- som Skelgårdssskolen, samt Skoleafdelingen i Tårnby Kommune, at udvikle et projekt, hvor viden om læring og fritidspædagogiske indsigter, anvendes i forsøget på at hjælpe flest mulige elever med at lære så meget som muligt så tidligt som muligt! 

For yderligere information omkring projektet kontakt udviklingskonsulent Søren Østergaard på sor@ungdomsringen.dk eller mobil 23 30 41 89 eller konsulent Christoffer Schultz på chs@ungdomsringen.dk eller 30 92 21 62.