19. maj 2020

Retningslinjer for folkeoplysningsklubber: Motorsport

Retningslinjer til motorsportsaktiviteter, gældende p. 18. maj 2020

 

Med retningslinjerne fra myndighederne i hånden kan vi nu starte træning udendørs for alle de mange medlemmerne, der tørster efter idræt og fællesskab. Der er dog stadigvæk mange anbefalinger, der skal følges.
Det er vigtig at forberede sig godt i foreningerne og alle skal bruge deres sunde fornuft. Det forudsættes dog, at myndighedernes generelle anbefaling om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes. Ligesom det gælder, at personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder ikke bør deltage.

 

Den enkelte klub eller ungdomsskole er ansvarlig for, at nedenstående anbefalinger overholdes og beskrives ud fra, hvordan den enkelte klub eller ungdomsskole kan administrere anbefalingerne. Det er en forudsætning for at gå i gang med udendørs motorsportsaktiviteter, at den lokale klub eller ungdomsskole har sikret at rammerne er på plads, inden motorsports aktiviteten sættes i gang.

 

For en god ordens skyld gør vi opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighederne og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Ligeledes er det fortsat den enkelte klubs eller ungdomsskoles ansvar, at eventuelle lokale krav om godkendelse indhentes.

 

Retningslinjer (Retningslinjerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs”):

 

DIF og DGI’s retningslinjer for udendørs idræt:

 

·         Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer:

·         Udendørs idræt med kropskontakt er tilladt, hvis der er tale om sporadisk kropskontakt. Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.

·         Udendørs idrætter med kropskontakt kan udelukkende igangsætte træningsrelaterede aktiviteter – der må således ikke arrangeres turneringer, stævner og lign. på tværs af foreninger eller i egen forening.

·         Der må gerne bruges fælles bolde i den udendørs idræt. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten. I forbindelse med afvikling af motorsports aktiviteter skal Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere, og skal rengøres i tilfælde af, at flere personer benytter samme udstyr

·         Der må maksimalt forsamles 10 personer inkl. træner/instruktør/forældre pr. udendørs bane. Banestørrelser er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt.

·         Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg (i Ungdomsringens regi: Motocrossbaner, speedwaybaner og Gokartbaner), skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.

·        Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på flere end 10 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang.

·         Der skal være en træner / frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om træning / aktiviteter for børn og unge.

·         Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.

·         Der bør ikke arrangeres sociale sammenkomster i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, og efter endt aktivitet skal alle forlade idrætsfaciliteten uden at samles.

·         Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse o. lign. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.

·         Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

·         Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

·         Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

 

 

 

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

 

·         Husk at overholde forsamlingsforbuddet – grænsen er pt. (19. maj 2020) på 10 personer

·         Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

·         Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde

·         Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer

·         Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.

 

 

En forsvarlig genåbning indebærer, at hver enkelt forenings/institutionsledelse og ansatte eller de i øvrigt ansvarlige tager fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer.

 

Plakat fra Sundhedsstyrelsen med gode råd til udendørsidræt opsættes ved motorsports arealerne og kan downloades her

 

Folkeoplysningsklubberne er ansvarlige for at etablere et system for at de unge kan tilmelde sig til træningen og for at sikre ovenstående overholdes og undgå overlap af fysisk fremmøde på motorsports arealerne, der overstiger det tilladte antal deltagere.