Temaoplæg - krydderier til hjernen

 

Har I brug for inspiration til at ændre hverdagslivet i klubben, til at se med nye øjne på jeres egen praksis eller skal I have opdateret jeres viden for at løse nye eller anderledes opgaver – så er Ungdomsringens temaoplæg et godt tilbud.
Fælles for alle temaerne er, at de rammer ned i aktuelle udfordringer i arbejdet med større børn og unges fritidsliv.

Temaoplæggene har en varighed af 3-5 timer, men kan udvides, hvis I ønsker at knytte en udviklingsproces til den viden oplægget formidler.

Demokrati, medbestemmelse og ungeinvolvering
Unge i dag er individualiserede, men tænker gerne i fællesskaber, når de bliver præsenteret for muligheden. Oplægget giver deltagerne mulighed for at arbejde med metoder til inddragelse, involvering og aktiv deltagelse. Der vil blive arbejdet med både formel og uformel indflydelse, samt med de ansattes egen parathed til at afgive magt, skabe dialog og ansvarliggøre alle deltagerne i de demokratiske processer.
OBS. Oplægget kan udvides til at inddrage de unge og dermed understøtte demokratiprocessen. Efter oplægget for de ansatte inddrages klubbens større børn og unge i de processer, der knytter sig til klubbens praksis. Resultatmålet er at designe en demokratimodel, der umiddelbart kan realiseres indenfor klubbens rammer.

Læring i et fritidsperspektiv
Læring og kompetenceudvikling er et krav i den moderne hverdag. Hvordan kan fritidslivet være med til at løfte og støtte større børn og unges læring? Vi arbejder med de unges forventninger til læring og definerer forskellige former for kompetencer i fritidslivet. Samtidig ser vi på de ansattes nødvendige kvalifikationer og kompetencer i forhold til læringsperspektivet.

Det filosofiske værksted
Få inspiration og redskaber til legende og udviklende filosofiske samtaler med større børn og unge. Fang de unge der, hvor livets store spørgsmål om liv, død og kærlighed begynder at melde sig. Inddrag etiske og moralske overvejelser i ungdomslivet som en del af en sjov og samtidig alvorlig dagligdag med unge. Vi tilbyder teoretiske input og mulige måder at skabe sit eget filosofiske værksted sammen med større børn og unge.

Inklusion som pædagogisk metode
Få inspiration og redskaber i forhold til at rumme større børn og unge med særlige behov i fritidslivet. Vi retter fokus mod inklusion af alle typer unge gennem fokus på den enkelte unge frem for på forskellene. At praktisere inklusion kræver refleksion, eftertanke og faglige holdningsdebatter hos de ansatte.
 
Anerkendende og værdsættende pædagogik i en klubkontekst
Større børn og unge har brug for at føle sig set, hørt og forstået som led i deres identitetsarbejde og selvskabelse. Kurset giver en lettilgængelig indføring i, hvad anerkendende pædagogik handler om, hvordan den praktiseres, hvordan den virker – og hvorfor den virker.
 
Mobning
I gennemsnit bliver hvert 9. barn i en almindelig skoleklasse mobbet og ofte fortsætter mobningen ind i fritidslivet. Sæt mobning på dagsordenen. Kurset giver inspiration og redskaber til, hvordan man skaber en antimobbekultur. Der arbejdes bl.a. med kropssprog, kommunikation, sociale kompetencer og trivsel.
 
Kommunikation og konflikthåndtering
Er det en kunst at kunne være uenige? Nej, men det kan være en balancegang at bevare respekten for hinandens synsvinkler og sætte fokus på udviklingspotentialet i konflikter. Vi tilbyder teori om kommunikation og konflikthåndtering og lægger vægt på at arbejde med konkrete handleanvisninger til at håndtere konflikter på flere niveauer.

Dokumentation og formidling i pædagogisk arbejde
Lad dig ikke skræmme af ordet dokumentation, for det kan faktisk gøres både sjovt og enkelt.
Brug dokumentation fremadrettet i udviklingen af den pædagogiske praksis og bliv klogere på at formidle praksis til omverdenen – hvorfor virker det vi gør. Vi arbejder med praksisnære spørgsmål, ungeinddragelse og enkle modeller til refleksion og vidensdeling.

Det glade vanvid – om motivation, arbejdsglæde og engagement i det pædagogiske arbejde
Hvordan bevarer man arbejdsglæden og engagementet i en dagligdag præget af høj fart og modsatrettede krav? Der tages fat på, hvordan medarbejderne håndterer og fokuserer på dagligdagens udfordringer. Grundforudsætningen for kurset er erkendelsen af, at vi har et fælles ansvar for at trække hinanden op og skabe en positiv sneboldeffekt - og af og til at lade fjolleriet og det glade vanvid tage over.

Den professionelle samtale
Tag tyren ved hornene, men på den professionelle måde. Det er vigtigt at kunne agere, når svære og vanskelige situationer opstår. Vi arbejder med den anerkendende og fremadrettede samtale, som kan hjælpe dig til en professionel håndtering af den nødvendige samtale. Kurset vil lægge vægt på deltagerens egne refleksioner over praksis og stil.

Forældreinvolvering og forældresamarbejde
Få inspiration til, hvordan I kan bruge forældrene konstruktivt i jeres arbejde. Som udgangspunkt vil forældre gerne involveres i deres børns liv. Kurset giver redskaber og metoder til involvering og lægger op til debat omkring graden af forældreinvolvering i forhold til de større børn og unges løsrivelsesprojekt.
 
De udsatte og marginaliserede unge – netværkets rolle og muligheder
Dagens unge er en netværksorienteret generation. Venskabskredsen er ikke bare nogle, man kender, men et netværk der konstant skal vedligeholdes. Kurset sætter fokus på de unge, som ikke automatisk indgår i netværk. Vi arbejder med konkrete redskaber til styrkelse af sociale relationer, rollemodeller og mentorer, anerkendelse og nærvær samt en helhedsorienteret indsats på tværs af forskellige fagkulturer.

Den matrikelløse klubtanke og det opsøgende arbejde
Der må gerne tænkes nyt og utraditionelt i mødet med de unge. Vi tager afsæt i moderne unges adfærd og behov og arbejder med at møde de unge, der hvor de er. Kurset beskæftiger sig med de grundlæggende principper for udgående og opsøgende arbejde, herunder på koordinationen af netværkssamarbejde og forskellige indsatser.

Ungekultur nu og i fremtiden – og klubbernes projekt
Hvem er de unge – og hvilke behov, drømme og ønsker har de for deres (fritids)liv? Kurset rammesætter unges liv i et helhedsperspektiv, og der arbejdes med de pædagogiske og organisatoriske udfordringer i det ungdomspædagogiske arbejde. Der sættes fokus på klubbens aktuelle praksis og muligheder for at (re)definere klubbens projekt inden for de eksisterende rammer og ressourcer.

Betweenager – hvad rører sig hos de 9-12 årige?
Vi giver en karakteristik af den gruppe af større børn, som på mange måder stræber opad og allerede er godt i gang med ungdomslivet, men som samtidig stadigvæk agerer som børn. Vi vil se på betydningen af familie, venner, medier og på betweenagernes forventninger til de voksne og fritidslivet.

Unge og medier – mød de digitalt indfødte
Hvad kan der pædagogisk gøres for at forebygge mobning på de sociale medier? Vi ser på de større børn og unges adgang til og brug af og sociale medier. Hvordan klubben kan placere sig i forhold til de digitalt indfødtes øgede medieforbrug f.eks. gennem at udarbejde egen mediepolitik.

Unge og sprog
Bliv klogere på, hvordan du som voksen kan håndtere de unges sprog, når det synes grimt og råt.
Der sættes fokus på de sociale processer, der gemmer sig bag måden, unge taler sammen på. Vi arbejder med, hvordan unges sprog og identitetsdannelse hænger sammen.

Unge og sundhed
Sundhed er ikke fraværet af sygdom, men summen af et menneskes fysiske, psykiske og mentale velvære. Kurset sætter de unges sundhed til debat i forhold til fritidslivet – kurset giver inspiration til, hvordan I kan arbejde med sund kost, bevægelse og social trivsel sammen med de unge og uden løftede pegefingre.
 
Unge og seksualitet
Sex fylder i de unges liv på godt og ondt. Der tales om en seksualisering af det offentlige rum, og samtidig er seksualundervisningen ofte mangelfuld. Kurset tager fat på, hvordan vi som voksne kan tale med unge om sex og følelser. Hvordan skaber vi grundlag for dialog om følelser og etik – uden at miste position i samtalen som voksne. Vi lægger vægt på deltagernes egne refleksioner om f.eks. unges brug af porno, grænser, gruppepres og signaler.

Gør din klub/ungdomsskole synlig i medierne – uden besvær
Bliv klogere på, hvordan journalistisk formidling og metode kan gøre klubbens/ungdomsskolens arbejde synligt i medierne. Få indblik i, hvordan journalister tænker og arbejder. Bliv klædt på, så du ved, hvad du skal gøre, når medierne kontakter dig. Find ud af, hvordan et godt netværk kan skaffe klubben omtale i medierne, og hvordan du får gode pressekontakter.