Ungdomsringens Vedtægter

§ 1. NAVN

Stk. 1: Organisationens navn er Ungdomsringen.

 

Stk. 2: Ungdomsringen er en frivillig børne- og ungdomsorganisation, som arbejder på grundlag af ideen om åben fritids- og ungdomsklubvirksomhed.
 

§ 2. UNGDOMSRINGENS FORMÅL

Ungdomsringen arbejder for medlemmernes interesser.

Børn og unge griber og skaber deres eget liv. Betydningsfulde relationer, fællesskaber og helhed i børn og unges liv er formålet med Ungdomsringens virke. Derfor arbejder Ungdomsringen for:

 • Gennem tilbud til børn og unge: At udvise RUMMELIGHED i forhold til børn og unges udtryksformer. At udvise RESPEKT i relationen med den enkelte og anerkende forskellighed. At give børn og unge RESPONS og udvise oprigtig interesse i deres liv og deres fællesskaber.
 • Gennem kompetenceudvikling for frivillige og professionelle på børne‐ og ungeområdet: At udvise RUMMELIGHED i forhold til faglige og menneskelige udfordringer. At udvise RESPEKT for forskellige kompetencer og fagligheder. At give engageret og professionel RESPONS.
 • Gennem aktiv deltagelse i samfundsdebatter om børn og unge: At sikre RUMMELIGHED i forhold til børn og unges fællesskaber og personlige læring. At sikre RESPEKT for alle frivillige og professionelle, der arbejder for kvalitet og helhedstænkning i samfundets opgaveløsning på børne- og ungeområdet. At give RESPONS i enhver debat, der kan sikre børn og unges muligheder for aktiv deltagelse i demokratiet på alle niveauer.
   

§ 3. MEDLEMSRET

Stk. 1: Som ordinære medlemmer optages medlemmer i enhver fritids- og/eller ungdomsklub og/eller ungdomsskole (Når der i vedtægterne refereres til medlemmer, indbefatter det fritids- og ungdomsklubber, samt ungdomsskoler og evt. andre former for klubber nævnt i §3 stk. 1). Medlemmerne repræsenteres i Ungdomsringen af de til enhver tid, gennem regionsgeneralforsamlingen og Kongressen, valgte. De unge registreres i antal via den klub eller ungdomsskole, de er medlem af. Som ordinære medlemmer optages enhver fritids- og/eller ungdomsklub og/eller ungdomsskole med individuelt tilmeldte medlemmer. Klubben eller ungdomsskolen skal være godkendt af myndighederne, efter en af følgende: bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler, ungdomsskolens fritidsvirksomhed, folkeoplysningsloven, lov om social service, folkeskoleloven, bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) eller lov om erhvervsskoler.

Desuden optages som ordinære medlemmer klubber fra Færøerne og Grønland samt klubber i Sydslesvig oprettet under Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU). Ungdomsringens landsråd kan desuden beslutte at optage anden børne- og ungdomsmæssig virksomhed som ordinært medlem, såfremt virksomhedens formål og vedtægter er i overensstemmelse med Ungdomsringens formål og vedtægter.

 

 

Stk. 2: Ungdomsringens landsråd kan beslutte at optage anden godkendt virksomhed med børn og unge som ekstraordinært medlem, såfremt virksomhedens formål og vedtægter er i overensstemmelse med Ungdomsringens formål og vedtægter.


Stk. 3: Landsrådet kan udelukke et medlem, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab som ordinært eller ekstraordinært medlem. Afgørelsen kan ankes til den førstkommende ordinære kongres.

 

Stk. 4: Udmeldelse kan kun ske med virkning fra et regnskabsårs udgang. Udmeldelse skal ske skriftligt.
 

 

 

§ 4: KONTINGENT

Kontingentet fastsættes hvert år af Kongressen samtidig med vedtagelse af årets budget.


 § 5.  KONGRES OG ÅRSMØDE

Stk. 1: Kongressen er Ungdomsringens øverste myndighed.

 

Stk. 2: Kongressen er sammensat af 154 delegerede: Landsrådet og Ungerådet samt 130 delegerede valgt i regionerne. 60 pladser fordeles ligeligt imellem de 5 regioner med 8 voksne og 4 klubmedlemmer til hver region. De resterende 70 pladser fordeles imellem regionerne i forhold til antallet af ordinære klub-/ungdomsskole-medlemmer (unge) i regionen. Ved beregningen medtages kun de medlemmer, som har betalt kontingent pr. 1. april indeværende år.

 

Stk. 3: Deltagere i årsmødet kan deltage i kongressen som tilhører, med taleret og uden stemmeret.

 

Stk. 4: På Kongressen behandles følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

3.      Fremlæggelse og godkendelse af Ungerådsformandens beretning

4.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5.      Ungdomsringens politikker

6.      Diskussion af og afstemning om indkomne forslag

7.      Godkendelse af budgetudkast

8.      Valg af:

a. Formand

b. Næstformand

c. Valg af Ungerådsformand (kun i lige år)

d. Revisorer

e. Revisorsuppleant

9.    Eventuelt

 

Stk. 5: Ved afstemninger på kongressen gælder almindelig majoritet. Ved stemmelighed foretages ny afstemning, og ender den også med stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Undtaget herfra er dog vedtægtsændringer, som kun kan vedtages hvis 2/3 af de afgivende stemmer er for jf. §13.

 

Stk. 6: Alle personvalg gælder for 2 år. I ulige år vælges formand og første næstformand, i lige år vælges den anden næstformand og Ungerådsformand. Ved valg til Ungdomsringens bestemmende organer tilstræbes mangfoldighed i forhold til køn, alder og etnisk oprindelse. Vælges formand eller næstformænd blandt medlemmer af Landsrådet, indtræder den pågældendes suppleant i rådet. Personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn er en forudsætning for valgbarhed. Personligt fremmøde er en forudsætning for at kunne stemme.

 

Stk. 7: Kongressen afholdes over to dage - fredag til lørdag, den sidste hele weekend i november. Kongressen placeres et centralt sted i landet. Daglig Ledelse har ansvaret for planlægning af Kongressens program, udover den vedtægtsbestemte dagsorden (§5, stk., 4).  

 

Stk. 8: I forbindelse med kongressen afholdes et årsmøde, der er åben for alle medlemmer af Ungdomsringen, med forskelligt ungdomsrelateret indhold. Daglig Ledelse har ansvaret for planlægningen af programmet for årsmødet, samt fastsættelsen af det konkrete tidspunkt for kongressen.

 

Stk. 9: Forslag til behandling på kongressen skal omhandle landsdækkende aktiviteter og indsendes til Landsrådet senest fem uger inden Kongressen. Kongresmaterialet udsendes til de delegerede senest 2 uger inden Kongressen. Dog kan forslag vedtaget på det sideløbende Ungeårsmøde fremlægges til behandling direkte på kongressen. Dette gælder dog ikke for vedtægtsændringer. Kongressen skal indkaldes med mindst to måneders varsel med angivelse af tid og sted. Forslag til valg af formand og næstformand samt til vedtægtsændringer skal være på sekretariatet senest fem uger inden kongressen. Dog kan kandidater til posten som Ungerådsformand stilles direkte på kongressen.

 

Stk. 10: Alle medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på Kongressen.

 

Stk. 11: Kongressen afholdes over to dage.   

 

§ 6. Ungeårsmøde

 

Stk. 1: Ungeårsmødet afholdes en gang årligt i forbindelse med Ungdomsringens kongres, men skal være afsluttet inden selve kongressens start.

 

Stk. 2: Ungeårsmødet er åben for medlemsrepræsentanter fra alle Ungdomsringens medlemmer. Alle fremmødte unge har tale og stemmeret. 

 

Stk. 3: På Ungeårsmødes behandles følgende dagsorden

1.      Indkommende forslag til indstilling på kongressen

2.      Fremtidig virksomhed

3.      Årets tema

4.      Debat af indstilling af kandidat til Ungerådsformand (kun i lige år)

5.      Eventuelt


Stk. 4: Ungerådet består af 11 medlemmer. To valgt i hver region og en kongresvalgt formand. Der kan kun vælges en repræsentant til Ungerådet pr. klub.

 

Stk. 5: Ungerådet har seks repræsentanter i Landsrådet. En fra hver region og den kongresvalgte formand. Hvis Ungerådsformanden er medlem af Landsrådet, indtræder vedkommendes suppleant i Landsrådet som ordinært medlem.

 

Stk. 6: Hvis den kongresvalgte Ungerådsformand er valgt til Ungerådet indtræder vedkommendes suppleant i Ungerådet i stedet.

 

Stk. 7: Næstformanden konstitueres på første Ungerådsmøde efter kongressen.

 

Stk. 8: Fratræder Ungerådsformanden i valgperioden konstitueres næstformanden som formand indtil kongressen har valg en ny Ungerådsformand, og en af de øvrige medlemmer af Ungerådet konstitueres som næstformand i Ungerådet.

 
 

§ 7. EKSTRAORDINÆR KONGRES

Ekstraordinær kongres indkaldes, når et flertal i Landsrådet eller mindst en tredjedel af organisationens ordinære medlemmer stiller krav om det med angivelse af, hvad der skal forhandles.

Den ekstraordinære kongres består af samme personkreds, som udgør den ordinære kongres. Personligt fremmøde er en betingelse for at kunne stemme.
 

§ 8. LANDSRÅDET

Stk. 1: Landsrådet består af 19 personer, nemlig formand, to næstformænd og en ungerådsformand samt 15 medlemmer lokalt valgt i regionerne (to voksne samt en ung fra hver regionsbestyrelse). Formand eller næstformand for de fem respektive regionsbestyrelserne er fødte medlemmer af Landsrådet.

Valg til Landsrådet gælder for to år.

 

Stk. 2: Ved afstemninger i Landsrådet gælder almindelig majoritet. Ved stemmelighed foretages ny afstemning, og ender den også med stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

 

Stk. 3: Suppleanterne for rådsmedlemmer valgt i regionerne kan indkaldes som stedfortrædere og har fuld stemmeret. Det regionsvalgte rådsmedlem indkalder selv sin suppleant, regionsformanden og næstformanden er hinandens suppleanter.

 

Stk. 4: Hvis et rådsmedlem udtræder permanent af Landsrådet, indtræder suppleanten og fortsætter valgperioden ud. Fratræder formanden i en periode, vælger Landsrådet den ene

næstformand som fungerende formand, indtil kongressen har valgt ny formand.

 

Stk. 5: Landsrådet fastsætter selv sin forretningsorden, herunder nedsættelse af afdelinger og

arbejdsgrupper. Landsrådet konstituerer sig umiddelbart efter Kongressen.

 

Stk. 6: Landsrådet er omdrejningspunktet for Ungdomsringen. Fordeling af ressourcer, politiske og pædagogiske diskussioner samt strategiske overvejelser for den samlede organisation er Landsrådets væsentligste opgaver. Landsrådet underskriver årsregnskabet.

 

Stk. 7: Landsrådet holder møde mindst seks gange om året.

 

Stk. 8: Landsrådet kan ansætte lønnet medhjælp.
 

§ 9. REGIONSBESTYRELSERNE

Stk. 1: Medlemsklubberne er samlet i fem regioner, som er organisatoriske led i Ungdomsringen. En medlemsklub tilhører den region, hvor klubben er beliggende. Klubber i Sydslesvig tilhører Region Syddanmark, og klubber i Grønland og på Færøerne tilhører Region Nordjylland.

 

Stk. 2: Regionsbestyrelserne har til opgave på regionalt plan at arbejde med aktiviteter for unge, ansatte og frivillige i Ungdomsringens medlemmer og skal sikre den stærkest mulige kontakt mellem medlemmerne, regionsbestyrelsen og Landsrådet. Regionsbestyrelserne skal arbejde for Ungdomsringens interesser og holdninger

 

Stk. 3: Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin organisatoriske struktur, under forudsætning af at den ikke strider mod Ungdomsringens øvrige vedtægtsbestemmelser

 

Stk. 4: Regionerne holder generalforsamling hvert år indenfor perioden 15. september til 15. oktober. Generalforsamlingen indkaldes med mindst en måneds varsel med angivelse af tid og sted. Forslag til valg af Regionsformand og Landsrådsmedlem skal være fremsendt til regionsbestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingen, og udsendes sammen med dagsorden. Dagsorden udsendes til regionens medlemsklubber mindst to uger inden generalforsamlingen.

 

Stk. 5: Hver ordinær medlemsklub har tre stemmer på regionsgeneralforsamlingen. Der kan kun afgives én stemme per fremmødt person. Ved afstemning gælder simpelt flertal.  

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Der vælges:

 • 1 Regionsformand – min. 18 år (valg i ulige år)
 • 1 Næstformand – min 18 år (valg i ulige år)
 • 1 Landsrådsmedlem – min 18 år? (valg i lige år)
 • 1 Økonomiansvarlig – min. 18 år
 • 1 Ungerådsmedlem som også er Landsrådsmedlem (valg i ulige år)
 • 1 Ungerådsmedlem  (valg i lige år)

Der udover kan der vælges én repræsentant for hver kommune, som endnu ikke er repræsenteret. Plus én ekstra for hver 40.000 indbyggere i kommunen. Regionsformanden, Landsrådsmedlemmet samt de unge, tæller ikke med i kommunerepræsentationen, og derfor kan der vælges mindst ét bestyrelsesmedlem fra disse personers kommuner.

Der kan under alle omstændigheder vælges maks. fem repræsentanter fra samme kommune, inkl. de som står uden for kommunerepræsentationen. 

I Region Syddanmark kan yderligere vælges et bestyrelsesmedlem fra klubber i Sydslesvig oprettet under Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU). I Region Nordjylland kan yderligere vælges to bestyrelsesmedlemmer. En fra Færøerne og en fra Grønland.

Udtræder regionsformanden i valgperioden indtræder næstformanden på formandsposten og i Landsrådet, hvis den afgåede formand har haft plads der. Bestyrelsen skal vælges på generalforsamlingen - og kan alene supplere sig selv med tilforordnede. Generalforsamlingen kan beslutte at dispensere fra reglen om, at Ungerådsmedlemmer ikke må være fra samme klub - jf. § 6 stk. 4 

 

En regionsbestyrelse skal mindst bestå af:

Regionsformand

Økonomiansvarlig

Landsrådsmedlem

Ungerådsmedlem, der også er medlem af Landsrådet

Hvis disse poster ikke kan besættes indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Samme person kan ikke varetage flere poster i bestyrelsen.

  

Stk. 6: Valg til regionsbestyrelsen gælder for 2 år, og træder først i kraft efter kongressens afslutning.

Personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn er en forudsætning for valgbarhed. Personligt fremmøde er en forudsætning for at kunne stemme. Medlemskab som ung hos et medlem er en forudsætning for at være valgbar til ungerådet.

Et tilhørsforhold hos et medlem er en forudsætning for at være valgbar til øvrige poster.

Stk. 7: På regionsgeneralforsamlingen behandles følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af referent

3.      Formandens beretning

a.      Godkendelse af formandens beretning

4.      Øvrige beretninger

5.      Fremlæggelse af regnskab

a.      Debat af regnskab

b.      Godkendelse af regnskab     

6.      Indkomne forslag

7.      Fremtidig virksomhed

8.      Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 5

9.      Valg af to suppleanter for Ungerådsmedlemmet som også er Landsrådsmedlem (valg i ulige år)

10.   Valg af to suppleanter for Ungerådsmedlemmet (valg i lige år)

11.   Valg af to revisorer

12.   Valg af to revisorsuppleanter

13.   Valg af kongresdelegerede og suppleanter (Landsrådsmedlemmerne og ungerådsmedlemmerne er forhåndsdelegeret og tæller dermed ikke med i antallet af delegeret, som skal vælges).

14.   Eventuelt

 

Stk. 8: Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som ikke må være i modstrid med principperne i Ungdomsringens vedtægter. Referatet fra regionsgeneralforsamlingen og regionsbestyrelsesmøder sendes til Ungdomsringens sekretariat.

 

Stk. 9: Sekretariatet er serviceorgan for regionsbestyrelserne.

 

Stk. 10: Regionsbestyrelsernes regnskabsår følger Ungdomsringens. Regionsbestyrelsen godkender og underskriver revideret regnskab til fremlæggelse på regionsgeneralforsamlingen.

 

Stk. 11: Ideer, der ønskes behandlet under punktet ”Indkomne forslag”, skal være fremsendt til regionsbestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingen, og sendes ud sammen med dagsordenen.

 

Stk. 12: Ekstraordinær regionsgeneralforsamling holdes, når et flertal i regionsbestyrelsen eller mindst en tredjedel af regionens ordinære medlemmer fremsætter dette krav med angivelse af, hvad der skal forhandles. Ekstraordinær regionsgeneralforsamling indkaldes derefter til afholdelse senest en måned efter, at kravet er fremsat med et varsel på mindst to uger og med angivelse af tid, sted og dagsorden. Stemmeberettigede er samme personkreds som ved ordinær regionsgeneralforsamling.
 

 

§ 10. ØKONOMI

Stk. 1: Ungdomsringens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

 

Stk. 2: Den daglige ledelse har ansvar for, at der føres et nøjagtigt og omhyggeligt regnskab. Regnskab fremlægges for Kongressen med statusopgørelse over foreningens formue og forpligtelser, ligesom Kongressen skal godkende budgetudkast for næste regnskabsår.

 

Stk. 3: Regnskabet revideres af to kongresvalgte kritiske revisorer, samt en statsautoriseret revisor, ansat af Landsrådet.

 

Stk. 4: Ved vidtgående dispositioner, herunder låntagning, køb og salg samt pantsætning af foreningens ejendomme eller anden sikkerhedsstillelse, kan den daglige ledelse bemyndige tegningsret til formand og sekretariatschef.
 

§ 11. DAGLIG LEDELSE

Foreningens daglige ledelse udgøres af formand, næstformænd og sekretariatschef. Ved formandens fravær tegnes foreningen af de to næstformænd samt sekretariatschefen. Den daglige ledelse har ansvaret for ledelsen af foreningen imellem landsrådsmøderne.
 

§ 12. OPLØSNING

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de ordinære medlemmer vedtager det ved en skriftlig afstemning. Såfremt der skabes det fornødne flertal for at opløse foreningen, bestemmer Kongressen hvordan og ved hvem, foreningens aktiviteter skal afvikles. Foreningens eventuelle formue skænkes til et formål, som er godkendt af Kongressen.
 

§ 13. LOVÆNDRINGER

Vedtægtsændringer kan foretages på kongressen, når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Vedtaget på Ungdomsringens Landsmøde 20. - 21. maj 2006, revideret på Ungdomsringens Kongres 25. november 2006, revideret på Ungdomsringens Kongres 24. november 2007, revideret på Ungdomsringens Kongres d. 29. november 2008, revideret på Ungdomsringens Kongres d. 28. november 2009, revideret på Ungdomsringens Kongres d. 27. november 2010, revideret på Ungdomsringens Kongres d. 29. november 2014.